Schaeffler België

 
 
 
 
 
 
Publicaties
 

Document | 2016-03
Code of Conduct

 
Onderneming

Bedrijfscodex

De Schaeffler Groep zet de sociale verantwoordelijkheid van de firma’s LuK, INA en FAG voort en beschouwt dit als voorwaarde voor duurzaam bedrijfssucces. De bedrijfscodex van de Schaeffler Groep steunt op de negen principes van het “Global Compact”, “The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility” en de “Social Accountability International”-standaard. De hier beschreven principes beschouwen wij als de minimumnormen. Specifieke nationale regelingen, die verder gaan dan de cultureel bepaalde eigenheid van het betreffende land, worden hierdoor niet ingeperkt.

Mensenrechten
Wij verplichten ons ertoe om binnen onze invloedssfeer de internationale mensenrechten na te leven.

Dwangarbeid
Wij keuren elke vorm van dwangarbeid binnen de Schaeffler Groep en bij onze zakenpartners af.

Kinderarbeid
Wij keuren elke vorm van kinderarbeid binnen de Schaeffler Groep en bij onze zakenpartners af.

Discriminatie en respect voor anderen
Wij bieden arbeidsplaatsen die vrij zijn van enige vorm van discriminatie of pesterijen op grond van geslacht, ras, huidskleur, religie, ouderdom, afkomst, handicap of seksuele geaardheid. Medewerkers in ons bedrijf verdienen elkaars respect.

Arbeidsvoorwaarden en -tijden
Wij bieden onze medewerkers een passend salaris en houden ons aan de wettelijk vastgelegde minimumlonen conform de betreffende arbeidsmarkten. Wij hanteren de respectievelijk geldende reglementen met betrekking tot arbeidstijd binnen de Schaeffler Groep.

Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap
Wij respecteren het recht van onze medewerkers om zich vrij te verenigen. Los daarvan hebben onze medewerkers steeds de mogelijkheid om hun belangen rechtstreeks kenbaar te maken.

Combinatie werk, gezin en privéleven
Wij zijn een familiebedrijf. Door gezinsvriendelijke voorzieningen dragen wij eraan bij, de tevredenheid en motivatie van onze medewerkers en daarmee de prestaties van onze onderneming op een hoger niveau te brengen.

Gezondheid en veiligheid
Wij willen een veilige en gezonde arbeidsomgeving creëren, die aan de daarvoor geldende normen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek voldoet dan wel deze overtreft. Met passende maatregelen willen wij werkgerelateerde letsels en beroepsziekten voorkomen.

Medewerkerontwikkeling
Wij beschouwen de ontwikkeling van onze medewerkers als een essentiële investering in de toekomst van onze onderneming. Naast de verdere professionele ontwikkeling stimuleren wij tevens de ontwikkeling van de sociale en methodische competenties.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

In onze productievestigingen wereldwijd werken wij met een effectief milieubeheersysteem dat wij continu verbeteren. Dit systeem heeft als minimumvereisten de naleving van de plaatselijke wetgeving inzake milieubescherming alsook de naleving van de richtlijnen van het beheersysteem voor milieubescherming van de Schaeffler Groep. Samen met onze zakenpartners en leveranciers nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het milieu.

Belangenconflicten, geschenken en pogingen tot omkoping
Wij verplichten ons ertoe, geen geschenken of donaties aan te nemen of (ondernemings-)aandelen te houden, die tot belangenconflicten zouden kunnen leiden. In het bijzonder mag noch smeergeld, noch een andere vorm van betaling aangeboden, gedaan of aangenomen worden.

Toeleveranciers
Waar mogelijk, inspireren wij onze toeleveranciers om ook binnen hun ondernemingen dezelfde principes van sociale verantwoordelijkheid in te voeren.

Verantwoordelijkheid
Wij verwachten dat elke medewerker zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de naleving van deze bedrijfscodex en zijn collega’s hierin ondersteunt. De bedrijfsleiding is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze principes. Zij maken deel uit van onze reglementen en richtlijnen.

 

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren